آخرین وضعیت واقعی زلزله زده ها از دوربین مهرآفرین 1:16