اجرای طرح فرهنگی گردشگری موکب الرضا در دهه کرامت 3:00