تلاوت قاری بین المللی کشته شده در فاجعه منا ... 13:20