رژه یازده اسکلت بیرونی در افتتاحیه WearRAcon2019 5:27