مصاحبه با آقای احمدی | دانش آموخته رشته فیزیک و ساکن کشور کانادا 52:14