قسمت هفدهم مستند ملازمان حرم : شهید افغانستانی مرتضی خد 28:06