کاندیدای ریاست جمهوری- ترامپ باید به فرمان من کار کند

0:36