در ستایش فضاى ساخته نشده | محمد مجیدی | تداکس تهران 18:11