واحد (عمه بیا گمشده پیدا شده) / حاج محمدرضا طاهری 2:25