تولید خودکار کنکو کانادا در کارخانه رزتحریر یزد 6:37