گزارش شبکه دو (برنامه نمادو) از هفته ملی دیابت 8:12