تلویزیون دسته کمانچه کیهان کلهر را نشان داد!

0:09