نوروچلنج در برنامه ی " بر بنیان دانش " شبکه خبر 10:42