گفت در می زنند مهمان است ...(شعرخوانی سیدحمیدرضا برقعی در وصف شهادت حضرت زهرا(س)) 1:28