گفتگو رضا میرکریمی با لاله صبوری | چگونه فیلم قصر شیرین ساخته شد

5:24