تجمع اعتراضی به شهادت شیخ نمر در مشهد(انگلیسی عربی)

1:23