پشت هر کوه بلند سبزه زاری است پر از یاد خدا.... 6:26