رهبری درباره حل مشکلات اقتصادی چه تذکراتی به دولت و دیگر قوا دادند؟ 0:56