دومین نشست معرفی فرصت های سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار 2:30