ای داوود - پیام خداوند به حضرت داوود (ع) در مورد توبه و بخشش گناهان 0:59