به نظر میرسد ترس برای این جوان روس معنایی ندارد 0:52