ماجرایی که رهبر انقلاب از کتاب یادت باشد تعریف کردند / باید در تاریخ ثبت کرد 3:46