واگذاری سگ درشیراز(انجمن حمایت از حیوانات ایلفا-EALFA) 1:45