نمایشگاه سروستان؛ نقش سرو در آثار کتابخانه و موزه ملی م 3:08