نرم افزار ساخته شده بسته ی آموزش Domain Driven Design 6:26