97 - قصه گویی شاهنامه - عاشق شدن زال و رودابه 13:43