کارگاه آموزشی نشانه شناسی در شهر- قسمت اول 1:30:42