نواختن آهنگ مدرن تاکینگ با گیتار (You re My Heart...) 2:58