نحوه اصلاح نیم فاصله برای وارد کردن متن به این دیزاین 4:27