پرواز زیبای خلبان داودی سایت رامیان- لیفت تا امامزاده 6:07