معرفی -هاشم قوامی - انتخابات نظام صنفی رایانه ای گیلان 4:05