راتین رها - اجرای زنده آهنگ قرص قمر در اختتامیه جشنواره گشکا 2:54