تیزر قسمت 14 |قطعه والس، سیم چهارم ، آکورد می ماژور E 0:57