فیلمی از حضور شیر نر ایرانی در ایران زمین پس از ۸۰ سال 2:46