خاطرات خنده دار حسن ریوندی در برنامه ویتامین ث -علی ضیاء (5) 5:31