شعله ها در پنجمین روز هم پلاسکو را امان ندادند 1:04