توضیحات منصور معظمی رئیس هیات عامل ایدرو از جلسه ... 0:48