بازتاب سفر «عمران خان» به مشهد و ایران در رسانه های پاکستان

1:35