بسته بندی ایزوگام طرح دار جدید با جدیدترین متد روز 0:22