لحظه مطلع شدن روحانی و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح از حمله مسلحانه اهواز

0:42