انقلاب اسلامی به روایت محقق آلمانی تازه مسلمان 8:29