رقصیدن رئیس کمیسیون اروپا پشت یک تریبون رسمی! 0:15