برش پلاسمای 4محور با قابلیت کنتنرل ارتفاع اتوماتیک 0:40