آموزش کار با نرم افزار ساراتی- دریافت لیست دانش آموزان از دانا 0:45