نیم قرن شترداری تا احیا هنرناب دستی در بشرویه 12:32