انتقاد از نحوه فروش کارخانجات دولتی به بخش خصوصی 14:53