اجرای «بر گیسویت ای جان» در کنسرت حسام الدین سراج 3:14