نحوه پاکسازی سیستم انژکتور وسوخت رسانی توسط محلول انژکتور شور 6:00