شور(تلالو نور خدایی حسن) / کربلایی حسین طاهری 6:43