تعزیه-قنبر در تعزیه حضرت علی-حصارخروان-محرم93 10:45